Proclamația lui Alexandru Ioan Cuza din 7 ianuarie 1859

3581
Telegrama 5 ianuarie 1985
Telgramă din 5 ianuarie 1859, care anunţa alegerea lui Al. I. Cuza ca domn

În 7 ianuarie 1859, după votul din Adunarea Electivă a Moldovei, domnul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, emite o proclamație către românii din Moldova, prin intermediul ministrului său de stat, Vasile Alecsandri.

Noi Alexandru Ioan I
Cu mila lui Dumnezeu și voința națională
Domn Moldovei
La toți de față și viitori sănătate

Voința Nației prin legiuitul ei organ, Adunarea Electivă, Ne-au ales Domn Moldovei! Suindu-Ne pe tron cu numele de Alexandru Ioan I, cea întâiu datoria a Noastră este de a ne adresa către Voi, iubiților compatrioți, de a Vă dori pace și fericire și de a Vă spune care sunt cugetările și simțirile Noastre.

Înainte de a Ne sui pe tronul la care Ne-au chemat încrederea Nației, Noi, în fața Adunării, am făcut următorul jurământ:

“Jur în numele Prea Sfintei Treimi și în fața Țării mele, că voiu păzi cu sfințenie drepturile și interesele Patriei, că voiu fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată Domnia mea voiu priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind de o potrivă pe cei ce m-au iubit și pre cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei de cât binele și fericirea Nației Române.

Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie într-ajutor!”

Acest jurământ arată linia de purtare ce avem a păzi în Domnia Noastră. Guvernul Nostru va fi în toată puterea cuvântului, guvernământul precum îl vrea, precum îl statornicește Convenția încheiată în 7/19 august 1858 între Înalta Poarta Otomană și Puterile garante drepturilor Patriei noastre!

Vom fi Domn Constituțional.

Vom respecta toate drepturile Adunărilor Elective și toate stăruințele Noastre vor avea de țel desvoltarea noilor instituții, ce Ne-au recunoscut Europa, și adevărata și temeinica punere în lucrare a reformelor cerute de citata Convenție. Îndată după alegerea fratelui nostru Domnul din Valahia, vom păși la înființarea Comisiei Centrale din Focșani menită de a restrânge legăturile dintre două ramuri ale aceleiași Nații. Cu concursul acestei comisii și al Adunării Elective, guvernământul Nostru se va grăbi de a face legiuirile organice cerute de Convenție și cari sunt menite de a introduce în societatea noastră marile principii ale statelor moderne.

Pentru că aceste mari reforme să aibă drept resultat fericirea obștească, Noi sfătuim și îndemnăm pe toți compatrioții Noștri de orice stare și condiție, ca să uite desbinările și urile trecute. Numai pacea dintre noi, numai iubirea între fiii aceleiași Țări și Nații, numai o deplină armonie între toate clasele Societății, întrunind așa toate puterile, poate să ne întărească, și așa și guvernământul și poporul, mână în mână, să ridicăm patria noastră din căderea în care au adus-o nenorocitele întâmplări ale trecutului.

Misia Noastră deși frumoasă, este mare și foarte grea! Noi nu vom putea-o împlini decât dacă vom avea îmbrățișarea sincere și sprijinul puternic al compatrioților Noștri.

Toate zilele Noastre vor fi întrebuințate în chip de a le merita și dobândi.

Noi facem un apel la patriotismul, râvna și activitatea funcționarilor publici, cari sunt legiuitele organe ale guvernământul în relațiile sale particulare. Legile căzuseră în părăsire, și cu dânsele toată puterea ocârmuirei. Legile trebuie să-și redobândească toată autoritatea. Puterea executivă având a fi în viitor organul legalității cel mai stricte, trebuie dar ca să fie tare și respectată de toți, trebuie ca în viitor fiecare cetățean, fără osebire, să fie apărat în onorul, în viața și-n averea sa. Aceste mari bunuri sunt încredințate ocrotirei autorităților publice.

Precum dar vom avea de bucurie a căuta și a răsplăti toate meritele, tot devotamentul, tot serviciul onorabil al funcționarilor mari și mici, pe atât guvernământul nostru este nestrămutat hotărât de a pedepsi fără cruțare și cu toate asprimea legilor, tot abusul și toată călcarea de lege.

Tutor Compatrioților Noștri, le trimitem Domneasca și frățească Noastră urare și Dumnezeu să bine-cuvânteze Principatele Unite.

Alexandru Ioan I

Ministrul secretar de stat V. Alecsandri
Iași, 1859 ianuarie 7 zile