Declarația Sfatului Țării din Basarabia din 2 decembrie 1917

2172

Declarația Sfatului Țării din Basarabia din 2 decembrie 1917 reprezintă declarația de autonomie a Basarabiei. Mesajul acesteia este completat de către Sfatul Țării prin Proclamarea independenței Republicii Moldovenești din 24 ianuarie 1918.

Moldoveni și noroade înfrățite ale Basarabiei!

Republica rusească se află în mare primejdie. Lipsa de stăpânire la centru și neocârmuiala în toată țara, care este istovită prin lupta cu dușmanul de din afară duce la peire întreaga republică.

În această clipă îngrozitoare singura cale de izbăvire pentru republica democratică rusească este ca noroadele ei să se unească și să-și ieie soarta în mâinile lor, alcătuindu-și stăpâniri naționale, în hotarele țărilor unde locuiesc.

În puterea temeiului acesta și având în vedere așezarea rânduielii obștești și întărirea drepturilor câștigate prin revoluție, Basarabia, sprijinindu-se pe trecutul său istoric, se declară de azi înainte Republică Democratică Moldovenească, care va intra în alcătuirea republicei federative democratice rusești, ca părtaș cu aceleași drepturi.

Până la chemarea adunării poporane a Republicii Moldovenești, care va fi aleasă de tot norodul prin glăsuirea de-a dreptul, deopotrivă și tăinuită, după sistemul proporțional, cea mai înaltă ocârmuire a Republicei Democratice Moldovenești este Sfatul Țării, alcătuit din împuterniciții tuturor organizațiilor democrației revoluționare ale deosebitelor noroade și din împuterniciții zemstvelor și târgurilor.

Puterea împlinitoare în Republica Democratică Moldovenească o are sfatul directorilor generali, cari sunt răspunzători numai înaintea Sfatului Țării.

Înfățișând voința noroadelor trăitoare pe pământul Republicei Moldovenești, Sfatul Țării are în vedere:

1. Să cheme în timpul cel mai scurt adunarea poporană a Republicei Moldovenești, aleasă prin glăsuire obștească, de-a dreptul, deopotrivă și tăinuită după sistemul proporțional.

2. Să împartă norodului muncitor tot pământul fără plată, pe temeiul folosirei drepte.

Până la alcătuirea unei legi despre trecerea pământului la norodul muncitor, ca să nu fie neorânduială și irosire a bogățiilor țării, tot pământul, care nu se lucrează cu brațele stăpânului lui, împreună cu vitele și stromenturile gospodăriei va trece în sama comitetelor pământești, alese din nou pe temeiul democratic.

Sfatul Țării va întocmi porunci amănunțite despre felul cum trebuie să treacă pământul în seama comitetelor și cum acestea trebuie să orânduiască treaba pământului.

Pădurile, apele, bogățiile de sub pământ, câmpurile de încercare, răsadnițele, ogoarele pentru sfeclă, precum și viile și livezile boerești și mănăstirești, bisericești și ale udelurilor și în sfârșit toate curțile boerești, fiind avere obștească a norodului, vor trece în seama comitetului pământesc general al Republicei Moldovenești.

3. Să orânduiască treaba îndestulării norodului cu hrănile și mărfurile de întâia trebuință; să orânduiască munca lucrătorilor, urcând plata ei și așezând în toate întreprinderile ziua de muncă de 8 ceasuri, și să întocmească controlul țării asupra fabricilor și a veniturilor pe tot pământul Republicei Moldovenești.

Sfatul Țării are în vedere să lucreze un plan de măsuri în legătură cu demobilizarea oastei și a fabricilor.

Ca să înlăture grozăviile foametei și a urmărilor ei, Sfatul Țării va lua toate măsurile, ca să fie arate și semănate toate câmpiile slobode ale Basarabiei.

4. Să orânduiască alegerile drepte în așezământurile locale de sineocârmuire, care încă n-au fost alese pe temeiul glăsuirei obștești, deadreptul, deopotrivă și tăinuite după sistemul proporțional, și să chezășuiască pe deplin bunul mers al acestor așezământuri.

5. Să apere toate slobozeniile, câștigate prin revoluție, precum: slobozenia cuvântului, tiparului, credinței, cugetului, unirilor, adunărilor și grevelor, să chezășuiască neatingerea persoanei și a locuinței și să așeze judecată dreaptă pentru tot norodul.

6. Să desființeze pedeapsa de moarte pentru totdeauna pe pământul Republicei Moldovenești.

7. Să chezășuiască pe deplin drepturi deopotrivă pentru toate modelele, ce trăiesc pe pământul Republicei Moldovenești, dându-le autonomia culturală-națională-personală.

8. Să orânduiască treaba învățământului pe temeiul autonomiei și al naționalizării pentru toate popoarele Republicei Moldovenești.

9. Să întocmească îndată polcuri naționale din ostași născuți pe pământul Basarabiei pentru apărarea bogăției țării de jaf în vremea demobilizării oastei și pentru izbăvirea țării de cea mai strașnică anarhie.

10. Să eie măsuri pentru ca îndată să se încheie pace fără răpiri de pământuri străine și fără despăgubiri de război, dându-se noroadelor dreptul de a-și hotărî soarta; pacea trebuie să fie încheiată în înțelegere cu întovărășiții și cu toate noroadele republicei democratice federative rusești.

Moldoveni și noroade înfrățite ale Republicei Moldovenești.

În clipa aceasta grozavă, când stăm la marginea prăpastiei, anarhiei, vărsării de sânge frățesc, sărăciei, foametei și a frigului – Sfatul înalt al țării vă cheamă împrejurul său, să puneți toate puterile voastre pentru lupta hotărâtoare împreună cu toate noroadele Republicei Moldovenești ca să sprijinească din răsputeri și să apere adunarea întemeietoare rusească.

Sfatul Țării cheamă pe Moldoveni și pe toate noroadele înfrățite ale Basarabiei să se apuce harnic de lucru obștesc, clădind viața nouă pe temelia slobozeniei, dreptății și a frăției!

Numai astfel vom scăpa noi țara noastră și vom feri-o de peire pe maica noastră a tuturor – marea republică democratică rusească!

Primită de Sfatul Țării la 2 decembrie, anul 1917.