Programul Partidului Național Moldovenesc din Basarabia din 3 aprilie 1917

3272
Programul Partidului Național Moldovenesc din Basarabia
Programul Partidului Național Moldovenesc din Basarabia; text apărut în Cuvânt Moldovenesc din 3 aprilie 1917

Programul Partidului Național Moldovenesc din Basarabia din 3 aprilie 1917. Programul a fost redactat la Chișinău în ziua în care s-a constituit partidul.

În fața stărilor noi de viață politică în Rusia, prin căderea vechii stăpâniri și prin venirea unei stăpâniri democratice, care chezășuiește slobozenia fiecărui om a și a fiecărui neam din această țară, Partidul național moldovenesc, alcătuit acum, se simte dator a păși și el pe calea dobândirii drepturilor cetățenești și naționale pentru Moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru.

1. Fiind încredințați că o țară poate înainta numai dând cetățenilor săi putința unei desfășurări slobode a tuturor puterilor lor sufletești și trupești, Partidul național moldovenesc va ajuta în tot chipul pe cei care luptă pentru așezarea temeinică a slobozeniilor cetățenești și naționale, dobândite prin revoluția rusească.

El va lupta alături de celelalte popoare ale Rusiei pentru slobozeniile naționale ale tuturor, pentru înfăptuirea votului (glăsuirii) obștesc, deopotrivă, de-a dreptul și tăinuit, pentru slobozenia cuvântului, a tiparului, a adunărilor și a credințelor și pentru așezarea unui chip (formă) nouă de ocârmuire a țării, care să chezășuiască în măsura cea mai dreaptă întruparea acestor lucruri.

2. Plecând de la gândurile democratice și naționale, mărturisite atât de stăpânirea vremelnică a Rusiei, cât și de cârmuirile țărilor întovărășite cu ea în marele război de acum, Partidul național moldovenesc va lupta pentru dobândirea celei mai largi autonomii administrative, judecătorești, bisericești, școlare și economice a Basarabiei. Rămânând legată și de aici în colo de Rusia prin legile de interes de obște, Basarabia va avea să-și cârmuiască singură viața ei din lăuntru, ținând seama de drepturile naționale ale tuturor locuitorilor ei.

Drept urmare a celor spuse până aici, Partidul național va lupta ca:

3. Toate legile, care privesc viața din lăuntru a Basarabiei, să le întocmească Dieta provincială (Sfatul Țării), potrivit obiceiurilor vechi și nevoilor de acum ale țării.

În Parlamentul Rusiei, întreaga Basarabie să fie înfățișată prin trimișii ei, într-un chip, care se va hotărî mai târziu, iar pe lângă stăpânirea de sus, ea va fi înfățișată printr-un însărcinat anume al Basarabiei.

Administrația (ocârmuirea locală) și judecățile să se îndeplinească, de sus până jos, de către slujbași ieșiți din sânul poporului și în limba poporului .

Limba rusească să fie numai pentru legăturile cu stăpânirea de sus.

5. În școlile de toate treptele limba de predare să fie limba națională a poporului. Limba rusească se va învăța în școli ca obiect de învățământ (ca învățătură deosebită). În toate satele și orașele să se facă școli bune, cu mai mulți ani de învățătură, și toți copiii să fie îndatoriți a învăța la acele școli.

6. Biserica să-și aibă autonomia ei, adică să se cârmuiască singură; ea să alcătuiască o Mitropolie deosebită cu arhiereu Moldovean în frunte. Preoții să fie crescuți în limba moldovenească și toate slujbele bisericești să le fac în această limbă.

7. Moldovenii să nu fie duși la oaste în afară de Basarabia, și să învețe aici pe loc slujba ostășească în limba moldovenească. Limba rusească să rămâie numai pentru comandă mai înaltă.

8. Colonizarea, adică aducerea și așezarea străinilor pe pământul Basarabiei se oprească și să se dea pământ sătenilor plugarii, care nu-au pământ, sau n-au deajuns.

9. Să se întocmească, cât mai bine viața economică a Basarabiei și veniturile țării să se întrebuințeze pentru nevoile acesteia. Veniturile moșiilor mănăstirești închinate, dăruite de domnii și boierii moldoveni din vechime, să fie întrebuințate pentru așezăminte de cultură și de binefacere moldovenești, și în sfârșit,

10. Moldovenilor de dincolo de Nistru să li se chezășuiască aceleași drepturi naționale pe tărâm cultural, bisericesc, politic și economic pe care le vor avea în Basarabia, locuitorii de alt neam.

Pe aceste temeiuri se așează Partidul național moldovenesc și el nădăjduiește tare, că sub steagul desfășurat aici, va izbuti să adune toată suflarea moldovenească și să o ducă la izbândirea sfintelor noastre drepturi, de care am fost lipsiți până acum.