Raport Ion Suciu, Alba Iulia, 1 decembrie 1918

2239

Raportul lui Ion Suciu despre constituirea Adunării Naționale de la Alba Iulia 1 decembrie 1918, prezentat în plenul adunării, în fața celor 1228 delegați.

Domnilor Delegați!

Comitetul național central din Arad a decis la 15 convocarea adunării naționale de astăzi a poporului român din Transilvania, Ungaria și Banat, pentru ca să decidă asupra sorții sale.

Credenționale au intrat nu numai din cele 24 de comitate, ci a mai intrat dintr-unul, deci în total din 25 județe. Au intrat credenționale aproape din toate cercurile electorale, adecă din 130 de circumscripții electorale, din cari s-au prezentat peste 689 de delegați.

Afară de aceștia, multe cercuri au trimis și supleanți. S-au prezentat Prea Sfințiile Lor Domnii Episcopi (Aclamațiuni, trăiască!), au sosit exmișii Consistoriilor și Capitlelor. Apoi delegații societăților culturale române, ca Asociațiunea Transilvană pentru literatura și cultura poporului român (ASTRA), cea pentru fondul de teatru și peste 100 de asociațiuni. S-au prezentat de la fiecare școală medie și de la institutele teologice și pedagogice, delegații speciali. Au sosit delegații reuniunilor învățătorești, ai reuniunilor de meseriași, delegații partidului social-democrat român, cei ai gărzilor naționale și au venit și aceea, cari reprezintă viitorul națiunii noastre: tinerimea universitară română. Aici sunt credentionalele, aici e lista delegaților, dacă doriți să cetim lista delegaților. (Întreruperi. Nu-i de lipsă! Le vedem! Le vedem! Să nu se citească)

Raportez numai scurt, că s-au prezenta delegați și din comitatele: Trei-Scaune, Ciuc și din Cenad, Bichiș și chiar din Ugocea, la adunarea națională de astăzi, la încoronarea visului tuturor Românilor. S-au prezentat, învingând și trecând peste piedeci mare, și frații din Torontal.

Comisia verificatoare a aflat toate actele în ordine. Vă rog să luați cunoștință.

Nu pot trece cu vederea, ca să nu amintesc, că au sosit mii de adrese de aderență cu sute de mii de semnături, și că toate acestea arătând, cum că fiecare știe ce avem să decidem. Despre aceasta se va face darea de seamă publică, dar cred că astăzi să nu le cetim aici.

Sunt 1 228 de delegați (Voci pe galerie: Dar Reuniunile femeilor?)

Cer scuze, dacă am întrelăsat să amintesc că și Reuniunile femeiești sunt reprezentate prin delegatele lor. Femeia română a fost doar totdeauna însuflețită pentru idealul național. (Trăiască femeile române!)

Aflu astfel că adunarea națională este capace a aduce hotărâri decisiv, prin urmare avem să trecem la constituire.

Domnilor! Comisiunea va face următoarea propunere:

Bine-voiți a alege de președinți pe domnii: George Pop de Băsești (Trăiască Badea George, trăiască, prelung și repetat) și pe Prea Sfinții Episcopi Ioan I. Pap și Dr. Demetriu Radu (aclamațiuni), de vicepreședinți pe domnii Dr. Teodor Mihali, Dr. Ștefan Cicio Pop și Ion Flueraș, de notari pe domnii Dr. Alexandru Fodor, medic în Bălgrad, Dr. Sever Miclea, Dr. Caius Brediceanu, Dr. Victor Deleu, Dr. Silviu Dragomir, Iosif Ciser, Dr. Ionel Pop și Dr. George Crișan.

(Adunarea i-a aclamat prelung, primind propunerea unanim).